Personuppgifter

Avtal om medlemskap

I och med att medlemsavgiften betalas ingår du ett avtal om att behandling av dina personuppgifter får göras enligt de rutiner som gäller för Stockholms Amatörastronomer, STAR. I korthet innebär det att dina uppgifter från medlemsansökan lagras i ett medlemsregister som endast är åtkomligt för Registeransvarig.

Utdrag ur medlemsregistret görs årligen till Förbundet Unga Forskare (FUF) och Unga Forskare Stockholm (UFS) som underlag till föreningsbidrag. I övrigt delges inte dina uppgifter till tredje part. På särskild (skriftlig) begäran kan du slippa att dina uppgifter överförs till FUF och UFS. Du kan begära utdrag ur registret av dina uppgifter.

STARs behandling av personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. (Datainspektionens definition).

STAR följer Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter förekommer hos STAR i

  1. Medlemsregister
  2. Informationsregister
  3. Hemsida
  4. Medlemstidningen Stella

Personuppgifter i medlemsregistret är avsedda för

  1. Att administrera medlemskap och medlemsavgifter
  2. Att delge medlemmar information från styrelsen. Informationen kan bestå av medlemstidning, betalningspåminnelser, möteskallelser, protokoll
  3. Att årsvis lämna viss information till anknutna föreningar (Förbundet Unga Forskare resp. Unga Forskare Stockholm) för att erhålla bidrag.

Personuppgifter i medlemsregistret lämnas av medlem vid betalning av årsavgift. Registerhållningen sköts av en Registeransvarig. Uppgifter lämnas inte ut till tredje part annat än till de anknutna föreningarna. Uppgifter i medlemsregistret ligger kvar högst 3 år efter avslutat medlemskap.

Personuppgifter i informationsregistret är avsedda för att via e-post informera medlemmar om föredrag, observationsutflykter m.m. inom astronomiområdet. Berörda personer lämnar själva informationen till Informationsansvarige. Uppgifterna raderas om medlemskapet upphör.

Personuppgifter på hemsidan kan vara namn på styrelsen och övriga funktionärer. Kan även vara bilder i Galleriet som normalt läggs upp av enskilda medlemmar. Hemsidan sköts av en Webmaster.

Personuppgifter i medlemstidningen Stella kan finnas i artiklar, i bilder och i bildtexter. Berörda personers samtycke inhämtas före publicering. Medlemstidningen sköts av ett Redaktionsråd.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära utdrag ur Medlemsregistret.

Du har rätt att begära att dina uppgifter inte förs vidare till anknutna föreningar.

Du har rätt att begära ändring av dina uppgifter i Medlemsregistret.

Generellt gäller att dina personuppgifter hanteras med varsamhet av STAR.